ถ้าท่านมีปัญหาในการใช้ webmail.bora.dopa.go.th คือไม่สามารถส่งเมล์ได้ มี Error ว่า Undefind Error ขอให้ท่านใช้ URL สำรองในการใช้ระบบเมล์ดังนี้

1. ระบบเมล์หลัก http://webmail.bora.dopa.go.th/webmail/
2. ระบบรอง http://mail.bora.dopa.go.th/ (Internet, Intranet) หรือ http://mailserver.bora.dopa.go.th/ (Intranet)